Програми и правилници

На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
( „Службени гласник РС“, број 72/09 ) и члана 14. Статута, школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду , на седници одржаној дана 01.03.2010. године донео је
П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И
И. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Милош Црњански у Новом Саду“ (у даљем тексту: Школа)
Члан 2.
Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школ
Члан 3.
У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.
Члан 4.
У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.
Члан 5.
У Школи су забрањени:
1.физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
2.свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
3.насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.
Члан 6.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Члан 7.
Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:
физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.
Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.
Члан 8.
У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Правила, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.
Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
Члан 9.
Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.
Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.
Члан 10.
Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.
Члан 11.
Забрањено је уношење у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
Члан 12.
У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.
ИИ. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 13.
Ученици су обавезни:
1.да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2.да се придржавају одлука органа Школе;
3.да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника;
4.да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5.да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
6.да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
7.да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи¬саних школских програмом;
8.да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
9.да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
10.да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
11.да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
12.да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
13.да се пристојно одевају;
14.да благовремено правдају изостанке;
15.да чувају имовину Школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
16.да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави¬лима еколошке етике;
17.да не уносе било какве измене у школску евиденцију;
18.да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
19.да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
20.да не употребљавају дуван, алкохол, наркотичка и слична средства и не подстрекују друге ученике на такву употребу;
21.да не изазивају туче и не учествују у тучи;
22.да не изражавају националну, расну и верску нетрпељивост;
23.извршава и друге обавезе које су утврђене овим Правилима понашања у школи, Законом о основама образовања и васпитања и Статутом школе.
Члан 14.
Ученици су обавезни да буду у Школи најмање десет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.
Члан 15.
Пет минута пре почетка наставе, ученици су обавезни да буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежурног наставника.
У случају лошег времена ученици, под наџором дежурног наставника, улазе у школску зграду одмах по доласку пред школу, али не раније од 15 минута пре почетка наставе.
За време великог одмора ученици се налазе у школском дворишту
Члан 16.
Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него у пратњи радника обезбеђења одлазе да присуствују часу.
Члан 17.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.
Члан 18.
Ученик може да одсуствује са појединог часа само уз одобрење предметног наставника који реализује тај час.
Ученик може да одсуствује са наставе у току целог дана, а највише пет дана, ако му то одобри одељењски старешина.
Одсуствовања дужа од пет дана ученику одобрава директор школе.
Одсуствовања ученика због болести правдају се на начин како је то регулисано у члану 27. и 29.ових Правила понашања.
Члан 19.
Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, педагога, психолога или дежурног наставника.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са педагогом или психологом Школе
Члан 20.
Ученици воде рачуна о својим стварима, а посебно за време трајања школског одмора.
Ученици чувају од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма васпитно-образовног рада ван школе.
Материјалну штету коју ученик учини намерно или из крајње непажње надокнађује његов родитељ.
Школа не надокнађује вредност изгубљених, односно заборављених ствари.
ИИИ. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 21.
Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.
Члан 22.
Дужности наставника и стручних сарадника су да:
1.да редовно и на време долазе на посао, најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;
2.да савесно обављају послове свог радног места;
3.да благовремено обавештавају секретара Школе о спречености за рад;
4.да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и других лица;
5.да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
6.да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
7.да долазе на посао прикладно одевени;
8.да пре или за време рада не узимају алкохол или друга средства која утичу на способност за рад;
9.да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;
10.да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;
11.да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал;
12.одлазе на време на часове;
13.користе опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
14.пре почетка часа сачекају ученике испред учионице у којој држе час;
15.поштују планирани распоред дежурства;
16.након часа, заједно са ученицима прегледају хигијену учионице;
17.закључају учионицу након завршетка наставе у тој учионици;
18.односе и доносе дневнике рада на час, односно задржавају дневнике рада све док по њега не дође ученик који је задужен за ношење дневника рада;
19.воде уредно прописану школску евиденцију;
20.редовно уносе оцене у електронски дневник ( најмање једном недељно );
21.међусобни односи буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању образовно-васпитних задатака школе;
22.поступа према Протоколу о спречавању и заштити деце од насиља;
Члан 23.
Дужности одељењског старешине су да:
1.брине о укупном раду и успеху својих ученика;
2.води уредно дневник рада и другу прописану школску евиденцију;
3.благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;
4.правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара, односно родитеља или старатеља;
5.уписује обавештења за родитеље или старатеље у ђачку књижицу и врши контролу о примању обавештења;
6.сарађује са родитељима или старатељима ученика и благовремено их обавештава о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима у школи;
7.сазна разлоге изостанка ученика најкасније у року од осам дана;
8.брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских ваннаставних активности ученика;
9.сарађује са педагогом и психологом школе у изналажењу адекватних приступа у раду са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању;
10.одмах обавештава родитеље о учињеним лакшим и тежим повредама обавеза ученика;
Члан 24.
Дужности дежурних наставника су да:
1.дође на посао 30 минута пре почетка наставе;
2.води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којие су од значаја за живот и рад Школе;
3.обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;
4.обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника;
5.остане на дежурству до истека последњег часа у његовој смени;
6.за време дежурства поступа према Протоколу о спречавању и заштити деце од насиља;
Члан 25.
Наставнику, стручном сараднику и запосленима у школи забрањено је да:
1.уносе оружје и друга средства којима се може угрозити живот ученика и запослених;
2.пуше у просторијама школе и школском дворишту;
3.уносе, односно конзумирају алкохол, опијате или наркотичка средства;
4.самовољно решавају међусобне сукобе употребом оружја, оруђа или физичке силе;
5.избацују ученика са часа, а да га не упуте управи школе, односно педагогу или психологу школе;
6.користе мобилне телефоне за време часа;
7.ученике шаљу изван школске зграде ради обављања приватног посла за наставника;
8.јавно износе или користе интимне и личне податке из живота запослених и ученика, податке из молби родитеља ученика чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику или родитељу, односно старатељу;
9.чини радње из члана 5. ових Правила;
10.чине и остале теже повреде радних обавеза запосленог;
ИВ. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
Члан 26.
Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.
Члан 27.
Родитељ, односно старатељ детета дужан је да:
1.прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о истом;
2.сарађује са одељењским старешином;
3.сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима;
4.редовно присуствује родитељским састанцима и другим облицима сарадње са родитељима;
5.пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;
6.оправдава изостанке свог детета у року од осам дана од дана доласка ученика на наставу оправдањима изабраног педијатра и стоматолога;
7.доприноси остваривању планираних задатака Школе и побољшању услова живота и рада;
8.дође у Школу на позив одељењског старешине, педагога, психолога или директора Школе;
9.редовно измирује новчана дуговања Школи;
10.да учествује у раду органа Школе чији је члан;
11.све евентуалне неспоразуме са другим ученицима решава у сарадњи са наставницима, стручним сарадницима или директором школе
Члан 28.
Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.
Остала лица у школу треба да долазе пристојно одевена.
Члан 29.
Родитељ или старатељ, без лекарског оправдања, може да оправда свом детету изостанак због болести највише три дана.
Родитељ или старатељ има право да због других разлога лично оправда један дан.
Учестало правдање изостанака од стране родитеља или старатеља сматраће се злоупотребом родитељског права.
Члан 30.
Родитељ, односно старатељ може да прати своје дете приликом доласка у Школу до ђачког улаза у Школу.
Родитељ, односно старатељ може своје дете чекати после наставе у школском дворишту.
Члан 31.
Лице које није запослено у Школи дужно је да на улазним вратима раднику обезбеђења покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради своје идентификације.
Лице које није запослено у Школи, након обављеног посла у школи, мора да напусти школску зграду.
В. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Даном ступања на снагу Правила престаје да важе Правила понашања у основној школи заведен под бројем 333, од 17.11. 2003. године.
Члан 33.
Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Број : 418/-6б
Датум : 01.03.2010.
Место : Нови Сад
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Хусеин Рекић

На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
( „Службени гласник РС“, број 72/09 ) и члана 14. Статута, школски одбор Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду , на седници одржаној дана 01.03.2010. године донео је
П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А   У   Ш К О Л И
И. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи „Милош Црњански у Новом Саду“ (у даљем тексту: Школа)
Члан 2.
Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школ
Члан 3.
У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.
Члан 4.
У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.
Члан 5.
У Школи су забрањени:
1.физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
2.свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
3.насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.
Члан 6.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Члан 7.
Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:
физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.
Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.
Члан 8.
У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Правила, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.
Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.
Члан 9.
Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете.
Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.
Члан 10.
Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.
Члан 11.
Забрањено је уношење у Школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
Члан 12.
У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.
ИИ. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 13.
Ученици су обавезни:
1.да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2.да се придржавају одлука органа Школе;
3.да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника;
4.да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
5.да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
6.да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
7.да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи¬саних школских програмом;
8.да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
9.да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
10.да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
11.да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;
12.да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
13.да се пристојно одевају;
14.да благовремено правдају изостанке;
15.да чувају имовину Школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
16.да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави¬лима еколошке етике;
17.да не уносе било какве измене у школску евиденцију;
18.да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
19.да у згради Школе и школском дворишту, за време обављања образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на путу између куће и Школе, не носе оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
20.да не употребљавају дуван, алкохол, наркотичка и слична средства и не подстрекују друге ученике на такву употребу;
21.да не изазивају туче и не учествују у тучи;
22.да не изражавају националну, расну и верску нетрпељивост;
23.извршава и друге обавезе које су утврђене овим Правилима понашања у школи, Законом о основама образовања и васпитања и Статутом школе.
Члан 14.
Ученици су обавезни да буду у Школи најмање десет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.
Члан 15.
Пет минута пре почетка наставе, ученици су обавезни да буду спремни за улазак у Школу у складу с налогом дежурног наставника.
У случају лошег времена ученици, под наџором дежурног наставника, улазе у школску зграду одмах по доласку пред школу, али не раније од 15 минута пре почетка наставе.
За време великог одмора ученици се налазе у школском дворишту
Члан 16.
Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у холовима, ходницима и другим просторијама Школе, него у пратњи радника обезбеђења одлазе да присуствују часу.
Члан 17.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.
Члан 18.
Ученик може да одсуствује са појединог часа само уз одобрење предметног наставника који реализује тај час.
Ученик може да одсуствује са наставе у току целог дана, а највише пет дана, ако му то одобри одељењски старешина.
Одсуствовања дужа од пет дана ученику одобрава директор школе.
Одсуствовања ученика због болести правдају се на начин како је то регулисано у члану 27. и 29.ових Правила понашања.
Члан 19.
Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, педагога, психолога или дежурног наставника.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са педагогом или психологом Школе
Члан 20.
Ученици воде рачуна о својим стварима, а посебно за време трајања школског одмора.
Ученици чувају од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма васпитно-образовног рада ван школе.
Материјалну штету коју ученик учини намерно или из крајње непажње надокнађује његов родитељ.
Школа не надокнађује вредност изгубљених, односно заборављених ствари.
ИИИ. ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 21.
Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи.
Члан 22.
Дужности наставника и стручних сарадника су да:
1.да редовно и на време долазе на посао, најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;
2.да савесно обављају послове свог радног места;
3.да благовремено обавештавају секретара Школе о спречености за рад;
4.да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и других лица;
5.да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
6.да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
7.да долазе на посао прикладно одевени;
8.да пре или за време рада не узимају алкохол или друга средства која утичу на способност за рад;
9.да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може омести процес рада;
10.да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица;
11.да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал;
12.одлазе на време на часове;
13.користе опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
14.пре почетка часа сачекају ученике испред учионице у којој држе час;
15.поштују планирани распоред дежурства;
16.након часа, заједно са ученицима прегледају хигијену учионице;
17.закључају учионицу након завршетка наставе у тој учионици;
18.односе и доносе дневнике рада на час, односно задржавају дневнике рада све док по њега не дође ученик који је задужен за ношење дневника рада;
19.воде уредно прописану школску евиденцију;
20.редовно уносе оцене у електронски дневник ( најмање једном недељно );
21.међусобни односи буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању образовно-васпитних задатака школе;
22.поступа према Протоколу о спречавању и заштити деце од насиља;
Члан 23.
Дужности одељењског старешине су да:
1.брине о укупном раду и успеху својих ученика;
2.води уредно дневник рада и другу прописану школску евиденцију;
3.благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;
4.правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара, односно родитеља или старатеља;
5.уписује обавештења за родитеље или старатеље у ђачку књижицу и врши контролу о примању обавештења;
6.сарађује са родитељима или старатељима ученика и благовремено их обавештава о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима у школи;
7.сазна разлоге изостанка ученика најкасније у року од осам дана;
8.брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских ваннаставних активности ученика;
9.сарађује са педагогом и психологом школе у изналажењу адекватних приступа у раду са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању;
10.одмах обавештава родитеље о учињеним лакшим и тежим повредама обавеза ученика;
Члан 24.
Дужности дежурних наставника су да:
1.дође на посао 30 минута пре почетка наставе;
2.води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене којие су од значаја за живот и рад Школе;
3.обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;
4.обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника;
5.остане на дежурству до истека последњег часа у његовој смени;
6.за време дежурства поступа према Протоколу о спречавању и заштити деце од насиља;
Члан 25.
Наставнику, стручном сараднику и запосленима у школи забрањено је да:
1.уносе оружје и друга средства којима се може угрозити живот ученика и запослених;
2.пуше у просторијама школе и школском дворишту;
3.уносе, односно конзумирају алкохол, опијате или наркотичка средства;
4.самовољно решавају међусобне сукобе употребом оружја, оруђа или физичке силе;
5.избацују ученика са часа, а да га не упуте управи школе, односно педагогу или психологу школе;
6.користе мобилне телефоне за време часа;
7.ученике шаљу изван школске зграде ради обављања приватног посла за наставника;
8.јавно износе или користе интимне и личне податке из живота запослених и ученика, податке из молби родитеља ученика чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику или родитељу, односно старатељу;
9.чини радње из члана 5. ових Правила;
10.чине и остале теже повреде радних обавеза запосленог;
ИВ. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
Члан 26.
Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.
Члан 27.
Родитељ, односно старатељ детета дужан је да:
1.прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о истом;
2.сарађује са одељењским старешином;
3.сарађује са предметним наставницима и стручним сарадницима;
4.редовно присуствује родитељским састанцима и другим облицима сарадње са родитељима;
5.пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;
6.оправдава изостанке свог детета у року од осам дана од дана доласка ученика на наставу оправдањима изабраног педијатра и стоматолога;
7.доприноси остваривању планираних задатака Школе и побољшању услова живота и рада;
8.дође у Школу на позив одељењског старешине, педагога, психолога или директора Школе;
9.редовно измирује новчана дуговања Школи;
10.да учествује у раду органа Школе чији је члан;
11.све евентуалне неспоразуме са другим ученицима решава у сарадњи са наставницима, стручним сарадницима или директором школе
Члан 28.
Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.
Остала лица у школу треба да долазе пристојно одевена.
Члан 29.
Родитељ или старатељ, без лекарског оправдања, може да оправда свом детету изостанак због болести највише три дана.
Родитељ или старатељ има право да због других разлога лично оправда један дан.
Учестало правдање изостанака од стране родитеља или старатеља сматраће се злоупотребом родитељског права.
Члан 30.
Родитељ, односно старатељ може да прати своје дете приликом доласка у Школу до ђачког улаза у Школу.
Родитељ, односно старатељ може своје дете чекати после наставе у школском дворишту.
Члан 31.
Лице које није запослено у Школи дужно је да на улазним вратима раднику обезбеђења покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради своје идентификације.
Лице које није запослено у Школи, након обављеног посла у школи, мора да напусти школску зграду.
В. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Даном ступања на снагу Правила престаје да важе Правила понашања у основној школи заведен под бројем 333, од 17.11. 2003. године.
Члан 33.
Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Број : 418/-6б
Датум : 01.03.2010.
Место : Нови Сад
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Хусеин Рекић